ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำประแสร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

โครงการประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำประแสร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

สทภ.๖ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมและติดตามการประหยัดน้ำของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

สทภ.๖ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมและติดตามการประหยัดน้ำของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

โครงการประชุมคณะทำงานทบทวนยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ครั้งที่ 1/2561

โครงการประชุมคณะทำงานทบทวนยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ครั้งที่ 1/2561

สทภ. ๖ ให้การต้อนรับกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สทภ. ๖ ให้การต้อนรับกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สทภ.๖ ร่วมฝึกอบรมผู้ใช้แบบจำลอง IWRM ส่วนภูมิภาค (ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก)

สทภ.๖ ร่วมฝึกอบรมผู้ใช้แบบจำลอง IWRM ส่วนภูมิภาค (ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก)

สทภ. ๖ ร่วมจัดงานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สทภ. ๖ ร่วมจัดงานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สทภ. ๖ ช่วยบรรเทาวิกฤตน้ำกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ค่ายพรหมโยธี ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

สทภ. ๖ ช่วยบรรเทาวิกฤตน้ำกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ค่ายพรหมโยธี ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

สทภ. ๖ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

สทภ. ๖ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

สทภ. ๖ ร่วมงานพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน

สทภ. ๖ ร่วมงานพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน

ชาวบ้านสร้างยิ้มได้ สทภ.6 สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ บรรเทาอุทกภัย

ชาวบ้านสร้างยิ้มได้ สทภ.6 สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ บรรเทาอุทกภัย

สทภ.๖ ร่วมกับ กสส. จัดทำสารคดีแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำรัส “น้ำ คือชีวิต ราษฎรพึงพอใจมีน้ำใช้รายได้เพิ่ม

สทภ.๖ ร่วมกับ กสส. จัดทำสารคดีแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำรัส “น้ำ คือชีวิต ราษฎรพึงพอใจมีน้ำใช้รายได้เพิ่ม

กปส.ร่วมงาน “ภูมิรักษ์พิทักษ์น้ำ”สทภ.๖ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง ประจำปี ๒๕๕๘ เฉลิมพระเกียรติพระชนมายุ๖๐ พรรษาสมเด็จพระเทพฯ

กปส.ร่วมงาน “ภูมิรักษ์พิทักษ์น้ำ”สทภ.๖ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง ประจำปี ๒๕๕๘ เฉลิมพระเกียรติพระชนมายุ๖๐ พรรษาสมเด็จพระเทพฯ

รอง อทน. ตรวจโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูในเขตพื้นที่ สทภ. 6

รอง อทน. ตรวจโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูในเขตพื้นที่ สทภ. 6

รองปลัด ทส. ดูโครงการน้ำ “บึงหัวบึง”งบปี ๒๕๕๘ ในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี สทภ.๖ ตามแนวพระราชดำรัส “น้ำ คือชีวิต”

รองปลัด ทส. ดูโครงการน้ำ “บึงหัวบึง”งบปี ๒๕๕๘ ในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี สทภ.๖ ตามแนวพระราชดำรัส “น้ำ คือชีวิต”

ลุ่มน้ำปราจีนบุรี สทภ.๖ จัดงาน “ภูมิรักษ์ พิทักษ์น้ำ ร่วมเทิดพระเกียรติ ๑๒ สิงหา ๘๒ พรรษา มหาราชินี เนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง ประจำปี ๒๕๕๗

ลุ่มน้ำปราจีนบุรี สทภ.๖ จัดงาน “ภูมิรักษ์ พิทักษ์น้ำ ร่วมเทิดพระเกียรติ ๑๒ สิงหา ๘๒ พรรษา มหาราชินี เนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง ประจำปี ๒๕๕๗

ผู้ตรวจทส. ดูงานฟื้นฟูน้ำ สทภ. 6

ผู้ตรวจทส. ดูงานฟื้นฟูน้ำ สทภ. 6

สทภ. 6 จัดโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมนราชินีนาถ‏

สทภ. 6 จัดโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมนราชินีนาถ‏

กปส.ดูงานโครงการแหล่งน้ำ สทภ.๖ และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำ

กปส.ดูงานโครงการแหล่งน้ำ สทภ.๖ และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำ